Terms and Conditions:

Regulamin Sklepu My Horyzont
(z 3 kwietnia 2018)

I. Postanowienia ogólne.
1.1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem:
www.dzikiewydruki.pl - www.web2print.my-horyzont.pl/branding/dzikiewydruki zwanego dalej Portalem.
1.2. Właścicielem i administratorem portalu jest:
P.H. Horyzont z siedzibą w Katowicach przy ulicy Franciszka Ścigały 29A,
o numerze NIP: 6341122753, REGON: 270166150,
wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zwany dalej Drukarnią.
1.3. Informacje o produktach, które zostały umieszczone na stronie internetowej Drukarni,
a zwłaszcza ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny są zaproszeniem do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania z Portalu
2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest stworzenie konta na Portalu poprzez właściwe wypełnienie formularza,
w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
2.2. Założenie i posiadanie konta na Portalu oznacza zapoznanie się i wyrażenie zgody na treść Regulaminu. Drukarnia
zastrzega sobie prawo do jego zmiany,
która będzie obowiązywała od dnia publikacji jego wersji pod adresem www.my-horyzont.pl/regulamin.
2.3. Klientem Portalu mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań,
a także osoby fizyczne.
2.4. Drukarnia posiada możliwość pozbawienia Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również
ograniczyć dostęp do jego części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności:
2.5. podanie w trakcie rejestracji danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych,
wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
2.6. dopuszczenie się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
2.7. dopuszczenie się innych zachowań, które zostaną uznane przez My Horyzont za niezgodne z
obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące
w dobre imię Drukarni.
2.8. Klient, który jest pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji
bez uprzedniej pisemnej zgody Drukarni.
2.9. Kierując się zapewnieniem bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Portalu usługami, Drukarnia podejmuje i będzie podejmować środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione
danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
2.10. Klient Portalu nie może:
2.11. dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z prawem, np. treści propagujących przemoc,
zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2.12. korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego prawidłowe działanie
2.13. rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej i nieprawdziwej informacji
handlowej (spam),
2.14. korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Drukarni
2.15. Klient Portalu może:
2.16. korzystać z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu ale jedynie
w zakresie własnego użytku,
2.17. korzystać z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium RP,
zgodny z Regulaminem, a także z ogólnymi zasadami użytkowania sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są produkty oraz usługi poligraficzne, których specyfikacje zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
3.2. By zawrzeć Umowę sprzedaży należy:
a. wejść na stronę Portalu
b. wybrać produkt i określić krok po kroku jego parametry,
c. wgrać plik produkcyjny
d. zapoznać się z raportem inspekcji wstępnej
e. dokonać akceptacji wyświetlonego materiału zwanego „Próbną odbitką ekranową” poprzez zaznaczenie w sekcji
PODGLĄD pola wyboru „Obejrzałem próbną odbitkę ekranową i akceptuję do druku“.
f. wykonanie wyceny
3.3. Po wybraniu przycisku „Złóż swoje zamówienie”, Klient zostanie przekierowany na stronę „FORMULARZ ZAMÓWIENIA”,
gdzie może wybrać metodę wysłania pliku graficznego, sposób płatności oraz dostawy, a także podać adres, na jakie ma dotrzeć
przesyłka z Zamówieniem.
3.4. Uruchomienie przycisku „zamów” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany podczas
rejestracji adres. Wiadomość ta jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia,
a w szczególności, co bardzo ważne:
a. przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
b. łączną cenę zamówienia
c. sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
d. adres domyślny pod jaki My Horyzont ma dostarczy przesyłkę i w jakim czasie
3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików
graficznych, gdy My Horyzont zatwierdzi ich poprawność oraz gdy płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie
Drukarni (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „Przelewy24”)
3.6. Akceptacja Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych jest oświadczeniem woli zawarcia z Drukarnią Umowy
sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia druku
i uniemożliwia rezygnację z usługi.
3.7. Z uwagi na właściwości produktów ściśle określonych przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie
Klienta od Umowy.
3.8. Nieopłacone Zamówienie lub opłacone „za pobraniem”, ale bez akceptacji plików, ważne jest tylko przez 14 dni,
po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.
3.9. Z klientami, którzy opłacili już zamówienie, ale nie dokonali przez 14 dni, od momentu zaksięgowania,
płatności akceptacji plików, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
3.10. Istnieje możliwość dokonania płatności przed akceptacją plików graficznych.
W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, Drukarnia wystawi fakturę
według przyjętych zasad księgowych.
3.11. Zamawiający może anulować Zlecenie, nawet te opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.
3.12. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, w przeciągu14 dni roboczych otrzyma zwrot środków,
pomniejszony o koszty administracyjne wynikające z działań jakie Drukarnia musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 20% kwoty brutto zamówienia.
Drukarnia wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.
3.13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików,
a także terminy ich realizacji są odrębne dla każdego produktu. Można się z nimi zapoznać na stronie Portalu.
3.14. Drukarnia rezerwuje sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z przyczyn
technologicznych, w szczególności, z powodu awarii używanych w toku procesu poligraficznego urządzeń
lub wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej.

IV. Dostawa
4.1. Dostawa Produktów obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także reszty Europy i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Przy zamówieniu zagranicznym, Klient zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wysyłki.
4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
4.3. Termin realizacji i dostawy, określony osobno dla poszczególnych Produktów.
4.4. Drukarnia podejmuje wszelkie starania, by realizować i wysłać Zlecenia w podanym dla Klienta czasie, jednak dopuszcza możliwość przedłużenia się terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieplanowanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 3 dni robocze. Opóźnienia te nie pociągają za sobą odpowiedzialności Drukarni względem Klienta, w tym i odszkodowania, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka produkcyjna przekroczy 3 dni, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.
4.5. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającej z przyczyn losowych i niezależnych od Drukarni, takich jak na przykład:
a. braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego;
b. opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek
c. awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego.
Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z wyżej wymienionych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem zamawiającego Klienta, a także nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

V. Ceny i metody płatności
5.1. Ceny przedstawione są w polskich złotych i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu . Bez podatku VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak:
a. opłata za pobraniem pieniężnym;
b. dopłaty za wskazane godziny dostawy;
c. dopłaty za wysyłkę na wiele adresów;
5.2. Płatności za Zlecenie można dokonać:
a. za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, Przelewy24 w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
b. przelewem bankowym
c. wybierając opcję „płatność za pobraniem”.
5.3. Dane Klientów, którzy dokonują płatności poprzez system Przelewy24 są przekazywane są spółce DialCom24 z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24.
5.4. Drukarnia nie odpowiada za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
5.5. Dokonując zakupów na Portalu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.
5.6. Drukarnia ma prawo do wyłączenia lub ograniczenia niektórych sposobów dokonywania płatności, jak też do zmiany wybranego sposobu płatności po zawarciu umowy.

VI. Materiały do druku
6.1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Drukarnia ma prawo odmówić realizacji zlecenia, jeśli będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe.
6.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
6.3. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji, które umieszczone są na stronie Portalu.
6.4. Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi, Drukarnia udostępnia na stronie narzędzia i aplikacje umożliwiające sprawdzenie poprawności przygotowania pliku do druku, za darmo. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.
6.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
6.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia poprawnych danych przez Klienta.
6.7. Drukarnia nie ma obowiązku archiwizowania prac zrealizowanych.

VII. Reklamacje
7.1. Warunkiem do przyjęcia reklamacji jest pisemne złożenie pisma reklamacyjnego drogą mailową
na adres reklamacje@my-horyzont.pl
7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz żądania reklamacyjnego.
7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji to 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
7.4. Drukarnia jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
Terminy określone w pkt 7.3 i 7.4 są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi, która będzie podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której to Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję
e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

7.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą traktowane jako złożone w kolejnym dniu roboczym.
7.6. Biorąc pod uwagę różnice technologiczne, które wynikają ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów
7.7. a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK), porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
7.8. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach Klienta.
Ze względu na wykorzystywanie w procesie druku wielu maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
7.1. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niechcianego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
7.2. Za niewłaściwą warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
7.3. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
c. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
d. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e. różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
f. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm
7.4. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek.
7.5. Drukarnia przechowuje próbki przez okres 14 dni od daty potwierdzenia odbioru zamówionego towaru przez klienta.
7.6. W przypadku niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotau całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.
7.7. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich są rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak tego protokołu może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
7.8. Odpowiedzialność Drukarni związana z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy zostaje ograniczona do wysokości ceny lub wynagrodzenia zapłaconego za daną umowę. Drukarnia ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody rzeczywiste, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz szkód pośrednich.
7.9. Materiały z wzornika podłoży są materiałami przykładowymi i mogą się różnić się od tych stosowanych do druku
7.10. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania, błędy i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa.

VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu.
8.1. Drukarnia podejmuje czynności zapewniające w pełni poprawne działania Portalu, w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości Drukarnia zobowiązuje się usunąć je w możliwie krótkim terminie.
8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu można zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres:
web2print@my-horyzont.pl
8.3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

IX. Postanowienia końcowe
9.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem
będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Definicje
1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej My Horyzont
4. Portal – serwis internetowy, dzięki któremu Klient może składać Zamówienia, dostępny jest pod adresem:
www.dzikiewydruki.pl i www.web2print.my-horyzont.pl/branding/dzikiewydruki,
5. Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drukarnią a Klientem,
z wykorzystaniem serwisu internetowego
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
9. Proces zakupowy - ścieżka zakupowa na portalu od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.
Go Back